Kunta-sote -rajapintatyö tulevaisuuden palveluja kehitettäessä

Maakunnallisia sote-kuntayhtymiä valmistelevissa työryhmissä, joissa tarkastellaan organisaatioiden rajapintoja, tulee jatkossa sovittavaksi mitkä tehtävät jäävät kuntien vastuulle, mitkä sote-kuntayhtymälle ja miten tämä yhteistyö hoituu. Rajapintatyöryhmissä on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäksi tarkastelukohteina lasten ja nuorten tuki, työllisyyden edistäminen, maahanmuuttaja-asiat, erityisryhmien asuminen ja kuljetuspalvelut. Painoalueet ovat hieman vaihdelleet maakunnittain. Vastuita ja velvoitteita linjaa luonnollisesti ensisijaisesti lainsäädäntö.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kirjattava tulevaan perussopimukseen, jotta työn toteutumista on mahdollista seurata. Pohjois-Karjalan Siun sote –kuntayhtymän valmistelussa tärkeäksi havaitusta kunta-sote -rajapintatyöryhmästä on otettu mallia muilla tulevia rakenteita valmistelevilla alueilla. Pohjois-Karjalassa on esimerkiksi suunniteltu, että kunnissa toimisivat hyvinvointilautakunnat ja hyvinvointiasemat. Hyvinvointiasemilta koordinoitaisiin valtaosa sote-palveluista, mutta myös muita kunnan sekä paikallisten järjestöjen ja yhdistysten palveluita. Hyvinvointiasema sopisi mainiosti myös hyvinvointikoordinaattorin työpisteeksi.

Hyvinvointijohtamisen vastuu jää kuntiin. Kunnissa tarvitaan edelleen hyvinvointiryhmät, hyvinvointikertomukset ja koordinaattorit. Myös maakunnallinen koordinaatio on syytä varmistaa. Etelä-Savon rajapintatyöryhmässä on suunniteltu sote-tuotantoalueelle yhteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattoria. Koordinaattori olisi myös alueen kuntien hyvinvointiryhmien käytettävissä ja osallistuisi hyvinvointitiedon kokoamiseen – tehtäviä on paljon muitakin! Tuotantoalueelle on lisäksi esitetty yhteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmää.

Pohjois-Savossa on myös edetty tällä sektorilla, osin naapureiden malleja tarkastellen. TERVIS ja sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö ovat osaltaan järjestäneet jo ennen PoSoTen sisältötyöryhmiä muutamia tilaisuuksia, joissa kunta-sote -rajapintaa ja yhteistyön tarpeita on avattu. Maaliskuun lopulla sairaanhoitopiirin maakunnallisessa terveyden edistämisen ja kansansairauksien ehkäisyn työryhmässä todettiin, että koko sote-alueelle tarvitaan hyvinvointikoordinaattori ja maakunnallinen hyvinvointityöryhmä. Pienille kunnille voisi sopia yhteinen hyvinvointikoordinaattori siinä tapauksessa, että yksittäisissä kunnissa ei olisi mahdollista luoda kenellekään sopivaa toimenkuvaa. Jatkossa on sovittava myös ylimmästä päättävästä hallintoelimestä, jonne hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiat viedään. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointityö sopisi hyvin alueelliseen (sote-)kehittämisyksikköön. Toiveena niin alueellisille kuin kansallisille linjauksille on, että kunnat saisivat lisää kannustimia toimenpiteistään kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

-Mervi Lehmusaho-


Sitran mallissa ongelmien hoito nähdään mahdollisena investointina

SITRA on tuonut esiin mallin vaikuttavuusinvestoinnista (’Impact Investing’), joka on keino lisätä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.  Sitra etsii ideakuulutuksilla konsepteja ja toimintamalleja, joilla saadaan aikaan pysyviä hyvinvointivaikutuksia ja joihin voidaan soveltaa vaikuttavuusinvestoimisen rahoitusmallia. Ehdotuksia otetaan vastaan 30.4.2015 saakka täällä.