TERVIS-Uutiset 6/2014

Väliarvioinnista suuntaa hankkeen loppukaudelle

TERVIS-hanke toteutti kuluneena syksynä väliarvioinnin – kiitos kaikille väliarviointiin osallistuneille! Kyselyyn vastasivat hankkeen sidosryhmien edustajat sekä hanketyöntekijät. Vastausprosentti oli 39. Aineiston analysoinnista ja raportoinnista vastasi PsL Timo Renfors.

TERVIS-hankkeella on kolme päätavoitetta:
1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteista, koordinaatiosta ja toimintatavoista sovitaan kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla.
2. Terveyden edistämisen osaaminen ja voimavarat vahvistuvat alueellisesti.
3. Terveyttä edistäviä toimintoja kehitetään kansalaisyhteistyössä.
Väliarvioinnissa vastaajat ottivat kantaa siihen, miten hyvin hankeen strategisissa asetteluissa ja sen keskeisissä toiminnoissa ja on onnistuttu. Arvioinnissa käytettiin mittareita asteikolla 1 – 5 (Eritäin huono – Erittäin hyvä). Arvo 3 merkitsi valintaa ”En osaa sanoa”. Keskiarvojen laskennassa tämä valinta on jätetty pois.

Tavoitteiden näkökulmasta hankkeessa mm:
− On valittu kohderyhmät tavoitteiden mukaisesti.
− On annettu voimavarat tavoitteiden saavuttamiseksi.
− On valittu toimenpiteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.
− On järjestetty koulutuksia vahvistamaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamista.
− On tehty yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Nämä asiat voidaan nähdä eräänlaisena prosessina, jonka lopputuloksena on tavoitteiden saavuttaminen mahdollisimman hyvin. Prosessin osissa onnistumisen arviointitulosten rinnalle (kuvio A) rinnalle asettuu vastaajien kokemus hankkeen kolmessa päätavoitteessa onnistuminen (kuvio B).

kuvio2

Väliraportin tulokset otetaan hankkeessa huomioon ensi vuoden toimintojen suunnittelussa. Alkuvuoden aikana selvitämme lisää kuntien kehittämistyön prosessia. Myös hankkeen laadullinen arviointi on suunnitteilla. Lue väliraportti kokonaisuudessaan Innokylästä .

Pohjoissavolaisia kuvia tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä
paneeliP
Paneelissa tulevaisuuden kuvia hahmoteltiin ylilääkäri Simo Kokon johdolla.

Hyvinvointikertomustyön tarpeellisuudesta tulevilla sote-alueilla keskusteltiin marraskuussa Kuopiossa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Itä-Suomen AVIn ja TERVIS-hankkeen yhdessä järjestämässä tilaisuudessa.  Alustusten jälkeen pohdittiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuuksia tai uhkia tulevissa rakenteissa sekä sitä mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tulisi uusissa rakenteissa tehdä.
Todettiin, että nykyisellään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö toteutuu eri tavalla isoissa kaupungeissa ja pienissä kunnissa. Mahdollisuuksia ja tarpeita nähtiin paljon. Esille nousivat mm. tiedolla johtaminen, viestintä, työnjako, osaamisen tukeminen, sitouttaminen, tavoitteellinen yhteistyö ja työn tulosten arviointi. Asiakkaan roolia ja järjestöjen asemaa ei keskusteluissa unohdettu. Myös kansallista ohjausta toivottiin. Rahoituksen, ohjauksen ja kannustavuuden perään sen sijaan esitettiin kysymyksiä ja nähtiin riippuvuussuhteita. Saimme tilaisuudesta viestin, että kunta-, alue- ja sote-organisaatioiden hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen yhteistyöfoorumeiden valmistelua on tärkeää jatkaa. Kevään kuluessa tavoitteena on järjestää samaa teemaa tukevat tilaisuudet Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

TERVIS kutsuu Pohjois-Savon kuntia hyvinvointi-iltoihin

molemmat
TERVIS & Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE jalkautuvat vuoden 2015 alusta yhteiselle kiertueelle Pohjois-Savon kuntiin. Tarjoamme kunnille hyvinvointi-iltoja, joiden tavoitteena on saada kunnan tai kuntayhtymän vuosittaisen hyvinvointikertomuksen valmisteluun järjestötoimijoiden sekä kunnan luottamushenkilöiden kokemuksia arjen hyvinvointiin liittyvistä asioista.
Kiertuekalenteriin mahtuu vielä iltoja – ota yhteyttä ja kysy lisää:
TERVIS: Helena Törmi, 044 717 9667, helena.tormi@kuh.fi, Tarja Tapaninen, 044 717 9668, tarja.tapaninen@kuh.fi
SOSTE: Päivi Kiiskinen, 0400 516 018, paivi.kiiskinen@soste.fi

Pohjois-Karjalan itsehoitopisteista Semppi-terveyspisteitä
semppi
Tästä tunnistat Semppi-pisteen!

Pohjois-Karjalan itsehoitopisteet ovat saaneet uuden ilmeen syksyn 2014 aikana. Tähän mennessä jo viisitoista entistä itsehoitopistettä on muutettu nykyaikaiseksi Semppi-terveyspisteeksi ympäri maakuntaa. Myös kokonaan uusia pisteitä on avattu mm. Heinäveden Karvion Neste Oilille. Karvion Neste Oililla on torstaina 18.12. klo 10-15 Semppi-pisteen avajaiset , jonne kaikki ovat tervetulleita! TERVIS- hankkeen kehittäjätyöntekijät, hankekoordinaattori ja terveyskeskuksen fysioterapeutti opastavat Semppi-pisteen käyttöön ja keskustelevat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Avajaisiin on kutsuttu myös kunnanhallituksen ja perusturvalautakunnan jäsenet sekä muita johtavia viranhaltijoita.
Keväällä 2015 järjestetään pohjoiskarjalainen terveys- ja hyvinvointikampanja Semppisavotta. Sen tavoitteena on kannustaa väestöä oman terveytensä seurantaan ja terveellisiin elämäntapoihin. Kampanjan taustalla vaikuttavat ajatukset terveyserojen kaventamisesta ja itsehoidon lisäämisestä. Kampanjaa voidaankin ajatella modernina versiona Pohjois-Karjala projektista; kun 1970-luvulla terveysvalistus oli tärkeää, nykyaikana on haasteena saada ihmiset ja yhteisöt innostumaan ja ottamaan vastuuta itsensä huolehtimisesta. Kampanjan aikana järjestetään 5-10 alueellista terveys ja hyvinvointitapahtumaa ympäri maakuntaa. Tapahtumissa on yhteinen ydin, mutta tapahtumat vaihtelevat tapahtumasta vastaavien tahojen kohderyhmien mukaan. TERVIKSEN yhteistyökumppaneina kampanjassa ovat Kansanterveyden keskus, Pohjois-Karjalan Martat, Pohjois-Karjalan sydänpiiri, Pohjois-Karjalan Kylät ja Liikenneturva.

Isoja ja pieniä tekoja eteläsavolaisten terveyden edistämiseksi
Karvakamut ehkäisevän päihdetyötä tekemässä.
Karvakamut työssä.

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietettiin Etelä-Savossa lauhassa syyssäässä viikolla 45. Alueella järjestettiin moniammatillisessa yhteistyössä erilaisia tapahtumia kuntalaisten päihteettömyyden edistämiseksi. Myös Karvakamut veivät EPT -viestiä eteenpäin. Joulukuun alussa pohdittiin maakuntaliiton Kumppanuuspöytä -hankkeen loppuseminaarissa onnellisuusprofessori Markku Ojasen johdolla aihetta ”Miten luomme terveyttä ja hyvinvointia Etelä-Savoon”. Ojanen listasi viisi pientä tekoa tiellä onnen lähteille; pienet ystävälliset teot, myönteinen puhe, kiitollisuus, lapsenomaisuus ja kokemuksellisuus.
(Ojasen ajatuksia myös  YLEn sivuilla: http://yle.fi/uutiset/onnellisuusprofessori_pienet_teot_ovat_helpoin_tie_onneen/7668755 ) .
Dosentti Pilvikki Absetzin luento käsitteli aihetta ”Voiko ihmisten elintapoihin vaikuttaa – voiko terveyttä edistää?” Absetz peräänkuulutti luonnossaan oman vastuun merkitystä elintapoihin.
Joulukuun edetessä Etelä-Savossa kokoonnuttiin yhteen TERVIS-tukiryhmän ja kuntien kehittäjätyöntekijöiden kanssa. Tapaamisissa esiteltiin äskettäin alkaneita kehittämistehtäviä, tarkasteltiin mennyttä vuotta ja luotiin katsaus vuoden 2015 suunnitelmiin. Myös Innokylä oli esillä erityisesti verkostojen ja verstaan osalta.
Etelä-Savon TERVIS-koordinaattoreiden määrä vähenee yhdellä, kun Hyvis -koordinaattoriSatu Häkkinen lopettaa tehtävässään joulukuun lopussa.  Kiitämme Satua hyvästä työstä ja toivotamme hyvää jatkoa!

Elämäntapaohjausta verkossa ja verkostoissa

TERVIS –hankkeen yhtenä tavoitteena on tehdä verkkopohjaisia ohjausmenetelmiä tutuiksi sekä ammattilaisten että asiakkaiden parissa koko hankealueella. Koulutamme myös ammattihenkilöstöä hyväksi havaittujen menetelmien käyttöön.

VerkkoPuntari
on netissä toimiva nuorille ja aikuisille suunnattu painohallintaohjelma, jonka tavoitteena on saada aikaa pysyviä elämäntapamuutoksia ja samalla tukea painonhallintaan. TERVIS järjestää painonhallintatyötä tekeville terveydenhuollon ammattilaisille kevätkaudella 2015 Kuopiossa kaksi VerkkoPuntari -vetäjäkoulututusta yhteistyössä Satakunnan Sydänpiirin kanssa. 22.1. järjestettävä koulutusryhmä on valitettavasti jo täynnä, mutta maaliskuulle on suunnitteilla seuraava. TERVIS-alueen jo koulutetuilla VerkkoPuntari-ohjaajilla on Innokylässä oma verkostonsa osoitteessa https://www.innokyla.fi/web/verkosto867140 . Itä-Suomen yliopistossa on alkamassa vaikuttavuustutkimus menetelmän käyttöön liittyen. VerkkoPuntari –menetelmästä lisää osoitteessa: http://www.satakunnansydanpiiri.fi/verkkopuntari .

Neuvokas Perhe -menetelmän

tarkoituksena on auttaa lapsiperheitä itse arvioimaan ja edistämään omia liikunta- ja ruokatottumuksiaan. Neuvokas perhe -menetelmä sisältää työvälineet sekä niiden käyttöä tukevan täydennyskoulutuksen. Neuvokas perhe –koulutuksen läpi käyneille ja lapsiperheiden elintapaohjauksesta kiinnostuneille ammattilaisille on myös oma verkostonsa Innokylässä: https://www.innokyla.fi/web/verkosto831690 .

Tyyppi2 tutuksi
on Diabetesliiton ja Yksi elämä -hankkeiden toteuttama verkkokurssi. Se on yhteensä kuusi viikkoa kestävä kurssi, jonka aikana on mahdollista perehtyä rauhassa tyypin 2 diabetekseen. Lue lisää kurssista täältä: http://www.diabetes.fi/d-opisto/kurssien_esittely

28 päivää ilman
on ohjelma tupakoinnin lopettamiseen. Ohjelma koostuu teematapaamisista ja vertaistuesta. Palvelua tuottavat alueorganisaatioissaan Suomen Sydänliitto ry, Hengitysliitto ry, Syöpäjärjestöt, Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry sekä Filha ry.  Katso lisää: www.28paivaailman.fi  

Mielenterveystalo
Aikuisten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeasioita sekä alueellisista ja valtakunnallista palvelua tarjoava Mielenterveystalo-verkkopalvelu on laajentunut myös Pohjois-Savoon. Palvelu löytyy osoitteesta www.mielenterveystalo.fi .

******

TERVIS-tontut toivottavat kaikille yhteistyökumppaneilleen kiireetöntä joulua.
Luodaan itäsuomalaisille terveyttä & hyvinvointia yhdessä myös vuonna 2015!
pienettontut