Toimenpiteet

Väestötasolla
 • opastetaan omahoitoon, terveyden seurantaan ja kirjaamiseen
  (alueellisten ja kansallisten hyvinvointiverkkopalvelujen hyödyntäminen, esim. Hyvis, Hyvinvointipolku, Medinet)
 • vahvistetaan osallisuutta ja sosiaalista pääomaa yhteisöllisin keinoin (esim. ryhmäohjaukset)
 • lisätään vuorovaikutteisuutta
 • ohjataan kansalaisia/asiakkaita matalan kynnyksen palveluihin tai kehitetään matalan kynnyksen palveluja (esim. Hyvinvointi Kioskin palvelut)
 • järjestetään tukea työelämän ulkopuolella oleville yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa

Vahvistetaan ja tuetaan:

 • terveyttä edistävää ja voimavaralähtöistä työotetta
 • terveyttä edistävien neuvonta- ja ohjausmenetelmien laajaa käyttöönottoa perusterveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa ja muilla sektoreilla  (esim. OTA-ohjauskartta, Neuvokas Perhe, elintapamuutoksia tukevat ryhmäohjaukset kansalaisille tutuissa ympäristöissä, pitkäaikaistyöttömien ja mielenterveyskuntoutujien elintapaohjaus)
 • terveyshyötymalliin perustuvaa ajattelua ja toimintaa;  mm. terveys- ja hoitosuunnitelmien käyttöönoton vahvistaminen ja  ryhmätasoisten terveys- ja hoitosuunnitelman käyttömahdollisuuksien arviointi (Etelä-Savo)
 • terveyden edistämistä tukevien mittareiden käytön edistäminen ja  liittäminen/seuranta potilastietojärjestelmissä
 • moniammatillisen kehittäjätyöntekijäverkoston syntymistä
 • hyvien käytänteiden levittämistä
 • suunnitelmallista yhteistytä kunnan eri toimijoiden, kansalaisjärjestöjen ja seuratoimijoiden kanssa
 • Internet- ja videovälitteistä vuorovaikutusta

Kuntatasolla ja alueellisesti

 • tuetaan kuntien hyvinvointi- ja terveydenedistämistyön prosessien kehittämistä, erityisesti hyvinvointikertomuksen laadintaa ja täytäntöönpanoa (Pohjois-Savossa)
 • järjestetään koulutusta ennakkoarvioinneista  (IVA, EVA) – (Pohjois-Savo)
 • lisätään kunnissa eri hallintokuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja yhdistystoimijoiden kanssa
 • vahvistetaan terveyden edistämisen asemaa soteyhteistoiminta-alueiden kunnissa – työ/rakenteet
 • kuntien omat painopistealueet, esim. mielenterveys- ja päihdehaittojen vähentäminen
 • osallistutaan alueelliseen viestintäyhteistyöhön ja vahvistetaan terveyttä edistävää viestintää yhteistyössä kansallisten ohjelmien kanssa
 • huolehditaan alueellista yhteistyöstä ja verkostojen luomisesta sekä kytketään ne kansalliseen verkostoyhteistyöhön Toteutus
  KASTE-logo
Mainokset